Rejestracja Logowanie

 

 

Ze względu na panujące obostrzenia od dnia 6 kwietnia 2021 r. aby móc skorzystać z wejść indywidualnych do parku wymagane jest posiadanie licencji zawodniczych przez wszystkie osoby bez względu na wiek.  Co musisz wiedzieć, aby móc skorzystać z wejść indywidualnych ?

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21.12.2020 roku zasady pracy naszego parku zostały dostosowane do obowiązujących wytycznych.

 

Jak zmieniły się zasady funkcjonowania naszego parku ?

 

Godziny otwarcia:

poniedziałek - piątek: 15:00-20:00

Sobota - niedziela: 10:00-20:00

 

 • Umożliwiamy korzystanie z parku trampolin oraz mini parku linowego
 • Sala zabaw oraz Pizzeria zostają nieczynne do odwołania
 • Dokonujemy dezynfekcji obiektu po każdej zmianie grupy. Po każdej godzinie zabawy.
 • Czas zabawy skrócony z 1 godziny do 55 min, 
 • w przypadku wykupienia standardowego 2 godzinnego biletu czas ten zostaje również skrócony (55 min zabawy  - 5 min dezynfekcja - 55 min zabawy), w związku z obowiązkiem dokonywania dezynfekcji przez pracowników parku odbywającej się po każdej zmianie grupy.
 • Wejścia odbywają się TYLKO I WYŁĄCZNIE o pełnych godzinach. Prosimy o przybycie 10-15 min wcześniej w celu dopełnienia niezbędnych formalności.
 • Rezerwacje możliwe tylko poprzez kontakt telefoniczny pod numerem: 509-909-910
 • Przestrzegamy obowiązujących zasad sanitarnych

 

Kto może skorzystać z wejść indywidualnych ?  Wejścia indywidualne, współzawodnictwo sportowe, wydarzenia sportowe prowadzimy tylko dla profesjonalistów uprawiających sport.

 • Do 18 roku życia:
  • DZIECI I MŁODZIEŻ W RAMACH WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO PROWADZONEGO PRZEZ POLSKI ZWIĄZEK SPORTOWY
 • Powyżej 18 roku życia:
  • Sportowcy zawodowi
  • Zawodnicy pobierający stypendia sportowe Ministerstwa Sportu
  • Członkowie Kadry Narodowej
  • Członkowie reprezentacji olimpijskiej lub paraolimpjskiej
  • Uprawiający sport w ramach ligi zawodowej

 

Co należy zrobić, aby móc skorzystać z atrakcji ?

 

 • Jeśli masz mniej niż 18 lat

1. Wszystkie osoby posiadające licencje zawodnicze i mają poniżej 18 lat obowiązane są do przybycia do parku z dokumentem potwierdzającym ten fakt.

2. Należy również wypełnić zgodę rodzica bądź opiekuna prawnego.

Zgodę należy wypełnić w formie elektronicznej w siedzibie parku w związku z obowiązkiem legitymowania osób korzystających z atrakcji w danej godzinie w przypadku powstania zagrożenia dla życia lub zdrowia.

 

 • Jeśli masz mniej niż 18 lat i nie posiadasz licencji zawodnika Polskiego Związku Sportowego:

Park Trampolin Mania Skakania od dnia 02.02.2021 r.  stał się członkiem Polskiego Związku Przeciągania Liny (PZPL).

1. Dla wszystkich osób, które nie posiadają licencji zawodniczych. Nasz park umożliwia otrzymanie licencji członkowskiej PZPL poprzez wypełnienie deklaracji oraz uiszczenie jednorazowej opłaty członkowskiej w wysokości 15 zł gotówkowo w recepcji parku.

Deklarację można również pobrać poprzez kliknięcie linku DEKLARACJA CZŁONKOWSKA.  Deklaracja może zostać wypełniona w domu i dostarczona do naszego parku. (Obowiązkowo należy wypełnić wszystkie pola zawarte w deklaracji)

 

 • Wszystkie osoby powyżej 18 lat posiadające statut jednej z osób wymienionych poniżej:
 • Sportowiec zawodowy
 • Zawodnik pobierający stypendium sportowe Ministerstwa Sportu
 • Członek Kadry Narodowej
 • Członek reprezentacji olimpijskiej lub paraolimpjskiej
 • Osoba uprawiająca sport w ramach ligi zawodowej
 • Lub osoby posiadające licencję PZPL

OBOWIĄZANE są do posiadania w momencie przyjścia do parku dokumentu potwierdzające statut sportowca.

 

 • Jeżeli masz więcej niż 18 lat i nie posiadasz licencji Park Trampolin Mania Skakania od dnia 01.02.2021 r.  stał się członkiem Polskiego Związku Przeciągania Liny (PZPL).

1.  Dla wszystkich osób, które nie posiadają licencji zawodniczych. Nasz park umożliwia otrzymanie licencji członkowskiej PZPL poprzez wypełnienie deklaracji oraz uiszczenie jednorazowej opłaty członkowskiej w wysokości 15 zł gotówkowo w recepcji parku.

Deklarację można również pobrać poprzez kliknięcie linku DEKLARACJA CZŁONKOWSKA. Deklaracja może zostać wypełniona w domu i dostarczona do naszego parku. (Obowiązkowo należy wypełnić wszystkie pola zawarte w deklaracji)

 

*w przypadku wypełnienia deklaracji członkowskiej należy w terminie 4 tygodni od dnia wypełnia deklaracji dostarczyć badania lekarskie oraz potwierdzenie wykonania testu sprawnościowego w przeciwnym wypadku licencja traci ważność po upływie 30 dni.

 

Wytyczne dla klientów odwiedzających Park Trampolin „Mania Skakania” zgodnie z wytycznymi obowiązującymi w czasie trwania pandemii COVID-19

 

1. Czas zabawy skrócony z 1 godziny do 55 min,  

 w przypadku wykupienia standardowego 2 godzinnego biletu czas ten zostaje również skrócony (55 min zabawy  - 5 min dezynfekcja - 55 min zabawy), w związku z obowiązkiem dokonywania dezynfekcji przez pracowników parku odbywającej się po każdej zmianie grupy.  

2. Wejścia odbywają się TYLKO I WYŁĄCZNIE o pełnych godzinach. Wejście do parku możliwe na podstawie posiadanej licencji sportowej dla wszystkich osób powyżej 12 roku życia oraz dla dzieci i młodzieży poniżej 12 lat w ramach współzawodnictwa sportowego prowadzonego przez Polski Związek Sportowy tym Polski Związkek Przeciągania Liny. Prosimy o przybycie 20 min wcześniej w celu dopełnienia niezbędnych formalności.

3. Dokonywanie rezerwacji możliwe tylko i wyłącznie poprzez kontakt telefoniczny po numerem: 509-909-910.

4. Płatności możliwe tylko w recepcji parku. Prosimy o dokonywanie płatności w formie bezgotówkowej.

5. W przypadku zwiększonej liczby osób oczekujących w kolejce to jest około 6 , należy poczekać przed wejściem do parku.

6. Prosimy o zachowywanie niezbędnego odstępu od innych osób wynoszącego min. 1,5 m.

7. Jednoczesna liczba osób mogąca korzystać z atrakcji została ustalona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wynosi maksymalnie 30. 8. W przypadku wyczerpania limitu 30 zapisów na określoną godzinę wejścia zostają zablokowane.

8. Osoby posiadające licencje zawodnicze korzystają z usług parku zgodnie z obowiązującym cennikiem. Park dla wszystkich osób zaintersowanych skorzystaniem z trampolin oraz mini parku linowego umożliwia uzyskanie licencji zgodnie z informacji zawartymi w zakładce WEJŚCIA INDYWIDUALNE PZPL.

9. Osoby poniżej 18 roku życia obowiązane są do posiadania zgody rodzica/opiekuna prawnego. Wypełnienie zgód umożliwiających korzystanie z atrakcji dla osób poniżej 18 roku życia możliwe tylko w recepcji obiektu. Wypełnienie zgody jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu parku.

10. Prosimy o korzystanie z szatni w ograniczonym zakresie, jeżeli nie musicie zapraszamy już w odzieży sportowej, aby zminimalizować czas przebywania w szatni. W szatni może przebywać równocześnie 5 osób.

11. PODSTAWOWE ZASADY: ZACHOWUJEMY 2 METRY ODSTĘPU, ZASŁANIAMY BUZIĘ PODCZAS KICHANIA ORAZ DEZYNFEKUJEMY RĘCĘ.

12. Maseczki można zdjąć tylko i wyłącznie podczas wykonywania sportu, a więc skakania na trampolinach. W innych wypadkach wymagane jest nałożenie maseczek oraz przemieszczanie się w nich po całym obiekcie.

13. Osoby nie skaczące na trampolinach mają obowiązek przebywania przez cały czas w maseczkach.

14. Do parku może wejść wyłącznie osoba dorosła, dziecko/opiekun zdrowy, bez jakichkolwiek objawów chorobowych sugerujących którąkolwiek z infekcji takich jak: przeziębienie, katar, angina, grypa, COVID-19 lub inna choroba zakaźna itp.

15. Z usług parku nie mogą korzystać dzieci/dorośli, którzy zamieszkują w domu z osobą przebywającą na kwarantannie lub osobą poddaną izolacji w warunkach domowych.

16. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie przed  wejściem na teren sali i po wyjściu z niej. 

17. Osoby korzystające nie mogą  zabierać do parku jakichkolwiek  domowych przedmiotów w tym zabawek.

18. Obowiązkowe zakrywanie nosa i ust przez wszystkie osoby przebywające na terenie parku  w przypadku nie korzystania z atrakcji.

19. Utrzymanie stałego dystansu pomiędzy osobami wynoszący minimum 1,5 metra.

20. Klienci, którzy w sposób rażący naruszają zasady bezpieczeństwa w tym nie noszenie maski zakrywającej usta i nos, podlegają upomnieniu przez personel i w ostateczności mogą zostać poproszone o natychmiastowe opuszczenie obiektu

21. Na trampoliny może wejść wyłącznie osoba dorosła, dziecko/opiekun zdrowa, bez jakichkolwiek objawów chorobowych sugerujących którąkolwiek z infekcji takich jak: przeziębiebe, katar, angina, grypa, COVID-19 lub inna choroba zakaźna itp.

22. Z usług trampolin nie mogą korzystać osoby dorosłe, dzieci oraz opiekunowie, którzy zamieszkują w domu z osobą przebywającą na kwarantannie lub osobą poddaną izolacji w warunkach domowych.

23. Przed wejściem na trampoliny obowiązuje nakaz zdjęcia obuwia i zmiany skarpetek na czyste, nieużywane dostosowane do wymogów bezpieczeństwa obowiązującego w parku trampolin.

 

Obowiązki spoczywające na personelu parku:

 

1. Praca w obiekcie odbywa się z zachowaniem reżimu sanitarnego oraz obowiązujących w tym zakresie przepisów.

2. Park dostosowany został do wszelkich odgórnie ustalonych wytycznych związanych z zasadami bezpieczeństwa w tym bezpieczeństwa sanitarnego.

3. Cały personel obowiązany jest do noszenia maseczek oraz dokonywania co godzinnej dezynfekcji przedmiotów, z którymi klienci mają bezpośrednią styczność oraz szatni i szafek, jak również trampolin.

4. Co godzinnej dezynfekcji podlegają również wszelkie powierzchnie, z którymi klienci mają bezpośrednią styczność włącznie z recepcją parku oraz toaletami

5. Wszyscy pracownicy zapoznani zostali z nowymi zasadami bezpieczeństwa sanitarnego oraz będą przestrzegać i  egzekwować wytyczne, do których przestrzegania są obowiązani.

6. Z trampolin usunięte zostały wszystkie przedmioty, których stosowanie zostało w związku ze stanem pandemii zakazane.

 

NAJWAŻNIEJSZE INFROMACJE POTWIERDZAJĄCE PRZYSTĄPIENIE DO PZPL

 1. MANIA SKAKANIA PARK TRAMPOLIN OD 02.02.2021 R, JEST OFICJALNYM CZŁONKIEM POLSKIEGO ZWIĄZKU PRZECIĄGANIA LINY (PZPL) (SPRAWDŹ DOKUEMNT POTWIERDZAJĄCY)
 2. Jako członek zwyczajny ma prawo do startu w zawodach rangi Mistrzostw Polski i Pucharu Polski oraz organizacji współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych, wydarzeń sportowych, zgrupowań i obozów sportowych.
 3. Na miejscu, w recepcji  parku istnieje możliwość podpisania DEKLARACJI

Licencja zawodnika PZPL w polskim związku sportowym umożliwia zawodnikowi korzystanie z atrakcji oferowanych przez Park Trampolin Mania Skakania oraz uczestniczenie w wejściach indywidualnych, zorganizowanych oraz zajęciach sportowych organizowanych przez Manię Skakania oraz PZPL.

 

wstecz
Zamknij x
W ramach naszej strony stosujemy pliki cookies w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, dzięki czemu dostosowuje się ona do Państwa indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej informacji znajduje się w naszej Polityce cookies.