Uzupełnij zgodę

kolejne dziecko

Wyrażam zgodę na korzystanie przez w/w dziecko z atrakcji "mania skakania trampoliny & park linowy".

Zapoznałam/em się i akceptuję treści regulaminów obowiązujących w "mania skakania trampoliny & park linowy" które to regulaminy są znane również mojemu dziecku. Oświadczam, że jestem świadomy/a że"mania skakania trampoliny & park linowy" nie świadczy usług opieki nad dziećmi i młodzieżą. Korzystanie przez moje dziecko z atrakcji w/w obiektu odbywa się na moje wyłączne ryzyko jako rodzica/opiekuna prawnego. Jestem świadomy/a że jako rodzic/opiekun prawny w ramach obowiązku nadzoru nad dzieckiem odpowiadam za wszelkie szkody przez nie spowodowane.

W/w dziecko nie ma żadnych przeciwskazań zdrowotnych do korzystania z atrakcji oferowanych w "mania skakania trampoliny & park linowy." Jestem świadomy/a, że wyrażając zgodę na skorzystanie z atrakcji "mania skakania trampoliny & park linowy" istnieje ryzyko urazu jak przy rekreacyjnym uprawianiu każdego sportu oraz zdaję sobie sprawę, że nieprzestrzeganie przez w/w dziecko regulaminu obiektu oraz zasad bezpieczeństwa grozi wypadkiem za które "mania skakania trampoliny & park linowy" nie ponosi odpowiedzialności.

Niniejsza zgoda jest składana na czas nieokreślony. Odwołanie jej wymaga zachowania formy pisemnej i dostarczenia jej osobiście do "mania skakania trampoliny & park linowy"(ul. Krochmalna 13I w Lublinie).

Oświadczam, iż zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tzw. RODO(Dz. U. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka do celów związanych z korzystaniem przez nie z atrakcji „mania skakania trampoliny & park linowy. Oświadczam również, że wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wizerunkowych dziecka do celów związanych z utrzymywaniem bezpieczeństwa i porządku w obiekcie oraz budowaniem pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i mediach.

Klauzula informacyjna

1. Administratorem podanych przeze mnie danych jest KSJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, przy ul. W. Kunickiego 59, 20-422 Lublin, prowadzącą w ramach oddziału Centrum Aktywności, przy ul. Krochmalnej 13i w Lublinie obiekt „mania skakania trampoliny & park linowy”. Kontakt do osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie danych osobowych: tel. 607 222 220, e-mail: info@ksj.lublin.pl.

2. Przetwarzanie podanych danych osobowych będzie się odbywać:

a/ na podstawie pisemnej zgody na ich przetwarzanie, poprzez złożenie podpisu pod oświadczeniem powyżej (art. 6 ust.1 lit. a RODO) w celu związanym z korzystaniem przez dziecko z atrakcji „mania skakania trampoliny & park linowy” oraz utrzymywaniem bezpieczeństwa i porządku w obiekcie jak również budowaniem pozytywnego wizerunku Administratora w przestrzeni publicznej i mediach;

b/ realizacji umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit.b RODO), w szczególności na potrzeby weryfikacji, na podstawie wieku, że dziecko ma prawo przebywać na terenie obiektu oraz dokonania rezerwacji ;

c/ obsługi reklamacji i skarg związanych z korzystaniem z obiektu „mania skakania trampoliny & park linowy” (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

d/ niezbędnym dla realizacji obowiązku prawnego takiego jak wystawianie paragonów i faktur (art.6 ust.1 lit.c RODO );

e/ w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, będącego realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

3. Dane przetwarzane w celach, o których mowa w pkt 2 a i b przetwarzane będą przez okres niezbędny dla realizacji tych celów. Dane przetwarzane w celach 2 c i d przetwarzane będą przez okres wynikający z przepisów, na podstawie których realizowany jest obowiązek prawny. Dane przetwarzane w celach 2 e przetwarzane będą przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących Administratorowi i przysługujących przeciwko niemu.

4. Odbiorcami przekazanych danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5. Mam prawo do:

a/ żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przeniesienia swoich danych, jeżeli ich przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawnie podstawy przetwarzania;

b/ cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych, w zakresie w jakim przetwarzane są na podstawie zgody i nie istnieje inna podstawa prawna przetwarzania;

c/ wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia zasad ochrony danych osobowych

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędnym do realizacji celów, dla których są przetwarzane wskazanych w punkcie 2.

7. Dane osobowe przetwarzane są w sposób zapewniający ich odpowiednie bezpieczeństwo, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

Oświadczam, iż moje dziecko przebywające w obiekcie "mania skakania trampoliny & park linowy" jest zdrowe oraz nie posiada żadnych objawów związanych z COVID – 19.

Podpis